Santa Monica Beach

Sunset at Santa Monica Beach

First night in Santa Monica, LA. A nice sunset at Santa Monica Pier and session in Santa Monica downtown  ...